CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA BQL GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH BÌNH ĐỊNH

I. CHỨC NĂNG:

Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND tỉnh tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật; Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh. Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh có chức năng giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; xây dựng phát triển các khu dân cư, khu tái định cư; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập và phát triển; thực hiện dịch vụ trong công tác giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp tỉnh).

II. NHIỆM VỤ:

1. Giúp UBND tỉnh:

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định của tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB và Phát triển quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Quỹ phát triển đất, đề xuất UBND tỉnh phân bổ kế hoạch các nguồn vốn, quỹ tài chính, đất tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư trên địa bàn tỉnh.

2. Quản lý giải phóng mặt bằng:

- Tổ chức thực hiện việc bồi thường,  hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ GPMB.

3. Phát triển quỹ đất:

- Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao;

- Tổ chức đấu giá hoặc ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý quỹ đất và tái định cư:

- Quản lý quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất hoặc bàn giao đất sạch cho tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

- Quản lý quỹ đất đã được GPMB; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư theo quy hoạch sử dụng quỹ đất được giao quản lý;

- Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

5. Cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực bồi thường, GPMB và phát triển quỹ đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

6. Phối hợp giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của cơ quan tổ chức và công dân về những vấn đề có liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB và phát triển quỹ đất trong phạm vi, quyền hạn được giao.

7. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh.

8. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

9. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.     Thông báo
     Văn bản mới
     Hình ảnh hoạt động
Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục
Các dự án kêu gọi đầu tư
BAN QL GP MB VÀ NGƯỜI DÂN
     Thống kê người dùng
  Đang online:               24
  Số lượt truy cập: 172796
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 45 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 056.3811832 Fax: 056.3828488
Email:
Chịu trách nhiệm nội dung:
Phát triển bởi : Trung tâm Ứng dụng CNTT - VT Bình Định